Thursday, March 15, 2012

Tạo dáng cho trái cây

Ứng dụng này cực kỳ thú vị. Nếu được kết hợp với in 3D thì trên nguyên tắc có thể tạo bất cứ hình dáng gì cho trái cây.

No comments:

Post a Comment

Please tell us what you think about this post! Thank you.