Monday, May 14, 2012

Cuộc thi về in 3D với giải thưởng lên đến $100,000

Tổ chức từ thiện techfortrade của Anh đang hợp tác với một số công ty trong lĩnh vực in 3D tổ chức cuộc thi có tên gọi là 3D4D. Cuộc thi này có mục tiêu là tìm kiếm các ý tưởng sử dụng công nghệ in 3D khả thi và có tiềm năng có thể mang lại lợi ích xã hội to lớn ở các quốc gia đang phát triển. Giải thưởng của cuộc thi lên đến $100,000.

Tiêu chí để chọn giải thưởng được đề ra như sau:

The winning idea will be the one that stands out because:
  • It clearly and measurably addresses a significant social need e,g, improving the incomes of some of the world’s poorest people or improving access to clean water or energy.
  • It demonstrates real technical innovation.  In other words, it brings together leading edge thinking across mobile, web, manufacturing and solar technologies.
  • It clearly demonstrates that there is a sustainable business model that underpins the idea; not simply a reliance on continual donor funding.
 Lược dịch:

Ý tưởng chiến thắng sẽ là ý tưởng xuất sắc nhờ các lý do sau:

- Ý tưởng đó chỉ ra một cách rõ ràng và lượng định được các nhu cầu xã hội quan trọng ví dụ như cải thiện thu nhập của những người dân nghèo nhất hoặc cải thiện khả năng tiếp cận đến nguồn nước sạch và năng lượng.

- Ý tưởng đó phải chứng tỏ là một sáng kiến kỹ thuật thực sự. Nói cách khác, nó phải có liên quan đến các công nghệ tiên tiến như di động, web, chế tạo và năng lượng mặt trời.

- Ý tưởng đó phải chứng tỏ nó dựa trên một nền tảng mô hình kinh tế bền vững, chứ không phải đơn giản là phải luôn trông chờ vào nguồn tài trợ.

Tham khảo trang web của cuộc thi để biết thêm thông tin: http://www.3d4dchallenge.org/No comments:

Post a Comment

Please tell us what you think about this post! Thank you.